Monk Somchai's Oral History (translation)

Media

Part of Monk Somchai's Oral History, Round 1

Title

Monk Somchai's Oral History (translation)